………Halloween Day………

T301012_05C

Advertisements

Birth of the Earth

กำเนิดโลก…………………………

แนะนำการเรียนวิทยาศาสตร์

การเรียนวิทยาศาสตร์

  แนวคิดการสอนวิทยาศาสตร์ & เทคนิคพ่อแม่
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย    เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญา สูงที่สุดของชีวิต ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ ตามวัยของเด็ก ควรจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้นที่ควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา มี 7 ทักษะกระบวนการ คือ
 ทักษะการสังเกต 
 ทักษะการจำแนกประเภท
 ทักษะการวัด
 ทักษะการสื่อความหมาย 
 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส , สเปสกับเวลา
 ทักษะการคำนวณ
  การทดลองแสนสนุก
         การทดลองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และน่าทึ่งสำหรับเด็กๆอย่างพวกเรา  กานต์มีการทดลองง่ายๆ ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวของคุณแม่ หรือห้องเก็บของในบ้าน มาให้เพื่อนๆ  ลองเลือกสักอันเอาไปเล่นทดลองกันวันหยุดนี้ซิครับ
แบตเตอรี่
กับหัวมันฝรั่ง
มันฝรั่ง รวมพลัง ดอกอัญชัน
ทดสอบกรด-ด่าง
เหรียญลวงตา หมึกล่องหน
จดหมายลับ
สกัดสี
จากผัก และผลไม้
           
 
เปลวไฟลอยน้ำ ทำหมึกใช้เอง ขวดเป่าลูกโป่ง ความลับของสี ไข่เอย…จงนิ่ม

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

10 More Amazing Science Stunts