บทเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะเป็นเครื่องมือ ที่ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีความเท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ยังเป็นสิ่งที่เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การศึกษาค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทำให้มนุษย์มีการดำรงชีวิตที่สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ถ้าสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างถูกวิธี รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเข้าใจหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ ซึ่งนั่นก็คือการคิด และรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์

ประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย พยายามที่จะปลูกฝังให้เยาวชนในประเทศให้เป็นนักคิด รู้ และเข้าใจธรรมชาติอย่างมีเหตุผล มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถคิด วิเคราะห์ และสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้ในอนาคต ประเทศจะมีประชากรที่เต็มไปด้วยศักยภาพ เชิงวิทยาศาสตร์ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยยังขาดแคลนประชากร ที่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งที่จะพัฒนาเยาวชน ให้มีศักยภาพในสาขาที่ขาดแคลนนี้ ด้วยการปลูกฝังเยาวชน ในระดับโรงเรียนตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังสาระสำคัญใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (2542) ที่มุ่งให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทุกรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงงาน การจัดประสบการณ์จริงแก่ผู้เรียน การปลูกฝังทักษะ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก่ผู้เรียนล้วนเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งสิ้น

กิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา หรือตอบคำถามที่ตนสงสัย ด้วยการลงมือทำด้วยตัวของนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง จากการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ฝึกการทำงานอย่างมีระบบ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล ปรับตัวได้ มีความเข้าใจ หลักเกณฑ์ของธรรมชาติ อันจะเป็นพื้นฐานส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล เป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น และเป็นนักพัฒนาในอนาคต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s