คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

         ศึกษาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ โดยมีการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอ อภิปรายและสรุปผล ศึกษาสถิติเพื่อการวิจัย รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย เขียนเค้าโครงงานวิจัยและนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยที่ศึกษา สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s